Fundusze inwestycyjne

Dlaczego warto pomyśleć o funduszach?

Funduszami inwestycyjnymi powinni się zainteresować przede wszystkim ci, którzy chcieliby swoje pieniądze faktycznie zainwestować, a nie trzymać wyłącznie na lokatach bankowych, ale nie mają wystarczająco dużo czasu lub wiedzy, by śledzić na bieżąco wydarzenia na rynkach inwestycyjnych. 

Dla kogo?

Fundusze inwestycyjne przeznaczone są między innymi dla osób, którym wydaje się, że mają za mało pieniędzy na poważne inwestycje. Faktycznie fundusze dają szansę inwestorom dysponującym także niewielkimi kapitałami na inwestycje zapewniające jednocześnie dywersyfikację portfela. Zdecydowana większość otwartych funduszy inwestycyjnych daje również szybki dostęp do ulokowanych środków, gdyż uczestnik może zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa. 

O czym należy pamiętać?

Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena jednostek uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa może być ograniczona lub wyłączona. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym i nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania, w związku z czym istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału.

Fundusze Inwestycyjne oferowane są przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Fundusze Pieniężne

Zazwyczaj lokują środki w krótkoterminowe instrumenty finansowe rynku pieniężnego (bony skarbowe, certyfikaty depozytowe oraz bony komercyjne) oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych – cechuje je poziom bezpieczeństwa porównywalny do lokat bankowych. Głównym zadaniem funduszy pieniężnych jest powolne (ale stałe) pomnażanie kapitału przy niskim poziomie ryzyka. 
Dowiedz się więcej

Fundusze Dłużne

Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie (obligacje, bony). Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na rodzaj dominujących instrumentów dłużnych w portfelu można wyróżnić wśród nich fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.

Dowiedz się więcej

Fundusze Mieszane

Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.

Dowiedz się więcej

Fundusze Akcji

Charakteryzują się aktywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Zwykle przynoszą dobre stopy zwrotu w czasie hossy, ale generują straty w czasie załamania rynku.

Dowiedz się więcej