Fundusze Akcji

<span style='color: #0255a3;'>Fundusze Akcji</span>

Charakteryzują się aktywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim
w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej.
Zwykle przynoszą dobre stopy zwrotu w czasie hossy, ale generują
straty w czasie załamania rynku.

Menadżer Inwestycyjny
Znajdź rodzaj inwestycji, która może spełnić Twoje potrzeby

Fundusze Inwestycyjne oferowane są przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Modelowy portfel: 

 • 90% akcje, 
 • 10% gotówka lub płynne instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony
   skarbowe, certyfikaty).

Przy inwestycji w tę grupę funduszy należy pamiętać o ryzyku rynkowym związanym ze spadkiem wartości jednostki uczestnictwa w wyniku niekorzystnych zmian w wycenie aktywów funduszu.

Przy wyborze funduszu:

 1. 1. Nie  kieruj się tylko nazwą lub zakwalifikowaniem go do danej kategorii,
 2. 2. Sprawdź w karcie funduszu strategię i modelowy portfel, np. jeden fundusz
      akcyjny może skupiać się tylko na inwestowaniu w akcje dużych spółek, z
      kolei inny będzie kupować akcje małych i średnich przedsiębiorstw z
      rynków 
  rozwijających się, 
 3. 3. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się  z aktualną treścią
      prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz z Kluczowymi
      Informacjami dla Inwestorów.