Fundusze Dłużne

<span style='color: #0255a3;'>Fundusze Dłużne</span>

Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie (obligacje, bony). Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na rodzaj dominujących instrumentów dłużnych w portfelu można wyróżnić wśród nich fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.

Menadżer Inwestycyjny
Znajdź rodzaj inwestycji, która może spełnić Twoje potrzeby

Fundusze Inwestycyjne oferowane są przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Modelowy portfel: 

 • 90% obligacje Skarbu Państwa lub korporacyjne. 

 

 

Inwestując w fundusze tej kategorii należy mieć na uwadze ryzyko kredytowe związane z niewypłacalnością emitentów instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów funduszy. 

Przy wyborze funduszu:

 1. 1.  Nie  kieruj się tylko nazwą lub zakwalifikowaniem go do danej kategorii,
 2. 2.  Sprawdź w karcie funduszu strategię i modelowy portfel, 
 3. 3.  Wśród funduszy dłużnych możesz znaleźć taki, który inwestuje 80% w
       papiery skarbowe (niskie ryzyko), oraz inny, który ponad 50% aktywów
       zainwestuje w obligacje korporacyjne – co naraża jego uczestników na
       stosunkowo wyższe ryzyko.
 4. 4.  Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się  z aktualną treścią
      prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz z Kluczowymi
      Informacjami dla Inwestorów.