Fundusze Mieszane

<span style='color: #0255a3;'>Fundusze Mieszane</span>

Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.

Menadżer Inwestycyjny
Znajdź rodzaj inwestycji, która może spełnić Twoje potrzeby

Fundusze Inwestycyjne oferowane są przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Modelowy portfel:

trudno wskazać jeden modelowy portfel z uwagi na fakt, że jest to bardzo zróżnicowana kategoria. W zależności od funduszu może być to: 20-80% akcje, 80-20% obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty).

 

 

Decydując się na inwestycję w fundusze tej kategorii należy wziąć pod uwagę ryzyko koncentracji aktywów związane z niewłaściwą dywersyfikacją aktywów funduszu.

Przy wyborze funduszu:

  1. 1. Nie  kieruj się tylko nazwą lub zakwalifikowaniem go do danej kategorii,
  2. 2. Sprawdź w karcie funduszu strategię i modelowy portfel, 
  3. 3. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się  z aktualną treścią
        prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz z Kluczowymi
        Informacjami dla Inwestorów.